SAMMEN GØR VI
DANMARK RENERE

- ingen affald i naturen!

Opsamling af marint affald på Vestkysten af Danmark

Langs vestkysten af Jylland er der opstillet pallekasser, lavet af genbrugte europapaller, til opsamling af frivilligt indsamlet marint affald fra havet. Affaldskasserne gør det nemt for strandgæster spontant at samle affald og komme hurtigt af med det på en forsvarlig måde.

Konceptet blev testet i 2018 som en del af Nordisk Strandrydder Dag kampagnen, og det er nu blevet en del af kommunernes daglige renholdelse af kystlinjen. I gennemsnit modtager hver pallekasse godt et ton affald i højsæsonen - perioden 1. april til 1. oktober - og det gør dem til et af det mest succesfulde indsamlingskoncepter til marint affald i Norden.

Kasserne er primært tilgængelige fra primo april til medio oktober, men mange steder bliver de stående på kyster året rundt, blot længere tilbage fra vandlinjen i læ bag klitterne.

Se hvor pallerne er placeret her

Ren Natur, et sponsorkoncept hvor foreninger hjælper til

Sponsor- og frivillighedskonceptet Ren Natur udstyrer frivillige fra foreninger og lokalsamfund med indsamlingsudstyr, der gør det muligt for dem at afholde indsamlingsdage, hvor de finkæmmer lokalområdet for henkastet affald og samtidig tjener 3.000 kroner til klubkassen. Tusindvis af foreningsaktive er i gang hvert år og udgør dermed et stort og vigtigt supplement til kommunernes daglige renholdelse af de offentlige arealer.

WestWind arbejder for en renere natur
WestWind støtter både indsamlingskonceptet på vestkysten og Ren Natur og arbejder dermed for en renere natur. Butikkerne opkræver en lille betaling, hver gang der sælges en plasticpose til kundens varer. Pengene sendes ubeskåret til organisationen Hold Danmark Rent.

WestWind deltager også selv i indsamlingen gennem fire årlige indsamlingsdage, WestWind Dag, langs Vestkysten for alle medarbejderne og deres familie.

Hold Danmark Rent

Hold Danmark Rent er en non-profit organisation, der arbejder
for at mindske mængderne af henkastet affald i naturen
og på alle offentlige arealer. Det daglige arbejde er baseret
på viden og orienteret mod netværk, hvor tværgående samarbejde og borgerinddragelse er i højsæde.

Hold Danmark Rent koordinerer den danske del af den fællesnordiske
kampagne Nordisk Strandrydder Dag og ejer
konceptet Ren Natur.

Collecting marine waste on the West Coast of Denmark

Along the West Coast of Jutland, pallet boxes, made from recycled European pallets, have been set up to receive marine waste flushed up on the beach. The waste boxes make it easy for beachgoers to spontaneously collect waste and get rid of it quickly in a responsible way.

The concept was tested in 2018 as part of the Nordisk Strandrydder Dag (Nordic Beach Cleaning Day) campaign, and it has now become part of the Danish municipalities' daily cleaning of the coastline. The boxes are owned and maintained by the individual municipalities, who inspect and empty them weekly. On average, each pallet box receives well over a ton of waste during the peak season - the period from April 1st to October 1st. This makes it one of the most successful collection concepts for marine waste in the Nordic countries.

The boxes are primarily available from the beginning of April to mid-October, but in many places, they remain on shores year-round, just further back from the sea behind the dunes.

See the location of the available pallet boxes here

Ren Natur - a sponsorship concept where local volunteers contribute

The sponsorship and volunteer concept of Ren Natur (Clean Nature)
provides volunteers from local unions, sports clubs and communities with collection equipment to comb their local area for litter on designated days earning 3,000 Danish Kroner for their club or union. Thousands of volunteers help Ren Natur each year providing a large and important supplement to the municipalities' daily cleaning of public areas.

WestWind is working for a cleaner nature
WestWind supports both the waste collection concept on the Danish West Coast and Ren Natur working for a cleaner nature.

The WestWind stores charge a small payment each time a plastic bag is sold for the customer's goods. The money is sent uncut to the organization Hold Danmark Rent (Keep Denmark Clean).


WestWind also participates in the waste collection itself.
They host four annual waste collection days, WestWind Day, along the West Coast for all its employees and their families

Keep Denmark Clean

Hold Danmark Rent (Keep Denmark Clean) is a non-profit organization that works to reduce the amount of waste dumped in the wild and in all public areas. The day-to-day work is based on knowledge and oriented towards networking where collaboration across differences and citizen
involvement is of the essence.

Hold Danmark Rent coordinates the Danish part of the joint Nordic campaign Nordisk Strandrydder Dag (Nordic Beach
Cleaning Day) and is the owner of the concept Ren Natur.

Aufsammeln von Meeresabfall an der dänischen Westküste

Entlang der jütländischen Westküste sind Palettenkisten aufgestellt, hergestellt aus recycelten Europaletten. Diese dienen zur Aufbewahrung des freiwillig aufgesammelten Müll aus dem Meer. Die Abfallkisten machen es Strandgästen einfach, spontan ufgesammelten Müll verantwortungsvoll zu entsorgen.

Das Konzept wurde 2018 getestet, als Teil einer nordischenStrandsäuberungskampagne. Dieses ist nun ein fester Teil der täglichen Säuberung der Küste. Im Durchschnitt wird jede
Palettenkiste, in der Saison, mit ein Tonne Abfall befüllt.

Periode 01. April bis 01. Oktober – und das macht es zu dem erfolgreichsten Einsammlungskonzept von Meeresabfall im Norden.
Die Kisten stehen hauptsächlich bereit ab April bis Mitte Oktober.
An vielen Küstengebieten bleiben sie das ganze Jahr stehen, dann aber weiter entfernt, geschützt von den Dünen.

Finde die Palettenkisten hier

Reine Natur, ein Sponsorenkonzept bei dem Vereine mithelfen.

Das Sponsor und freiwilligen Konzept, Ren Natur, rüstet Vereine und Gemeinden mit Zubehör aus, für alle, die Einsammeltage abhalten und das lokale Gebiet nach Meeresabfall durchkämmen möchten. Gleichzeitig dazu kann man 3000 kr für die Clubkasse dazuverdienen.

WestWind arbeitet für eine saubere Natur
WestWind unterstützt sowohl das Einsammlungsprojekt an der Westküste und auch Ren Natur. Damit arbeitet WestWind für eine saubere Natur. Unsere Geschäfte erheben einen kleinen Betrag für jede Plastiktüte die benötigt wird. Dieses Geld geht zu 100% an die Organisation Hold Danmark Rent.

WestWind selbst nimmt auch an den Einsammlungen teil. Es sind vier Einsammlungstage, der WestWind Dag, entlang der dänischen Westküste, für alle Mitarbeiter und Familien.

Halte Dänemark Sauber

Hold Danmark Rent ist eine non-profit Organisation, die schon für kleine Mengen Abfall in der Natur und allen anderen öffentlichen Orten das
Gebiet durchkämmt.

Die tägliche Arbeit basiert auf Wissen von Netzwerken und Bürgern und hat somit höchste Priorität.

Hold Danmark Rent koordiniert den dänischen Teil der Gemeinschaftsnordischen Kampagne, Nordisk Strandrydder Dag und
ist Eigentümer des Konzeptes Ren Natur.

DK:

Du kan besøge os i alle vores WestWind butikker langs vandkanten - find nærmeste butik

DE:

Sie können uns in allen Geschäften entlang der Westküste besuchen - nächstgelegene Filiale finden

EN:

You can visit all the WestWind shops along the westcoast - find nearest store